JM-TRONIK / Oferta / Warunki handlowe

Warunki handlowe

1. WARUNKI OGÓLNE
(1.1) Niniejsze Warunki Handlowe stosuje się przy sprzedaży urządzeń i usług oferowanych przez JM-TRONIC Sp. z o.o. (1.2) Wszelkie zmiany do postanowień Warunków Handlowych zaproponowane przez Kupującego w każdym etapie zamawiania lub jego realizacji wymagają pisemnej zgody JM-TRONIC Sp. z o.o. pod rygorem nieważności. (1.3) W przypadku, gdy istnieją ogólne warunki kupna Kupującego w pierwszej kolejności stosuje się niniejsze postanowienia. (1.4) Wzajemne ustalenia pomiędzy Stronami zawarte w formie pisemnej mają w tym zakresie pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków Handlowych JM-TRONIC Sp. z o.o. (1.5) Każde przyjęcie przez Kupującego potwierdzenia zamówienia nie zmieniające warunków tego potwierdzenia, a w konsekwencji niniejszych warunków handlowych będzie traktowane jako przystąpienie do umowy, a wniesienie jakichkolwiek zmian będzie traktowane jako “Zaproszenie do rokowań”. (1.6) Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez JM-TRONIC Sp. z o.o. wyłącznie w celu wystawiania faktur, statystyki handlowej oraz promocji produktów. JM-TRONIC Sp. z o.o. gwarantuje, że dane Kupującego nie zostaną udostępnione osobom trzecim i innym firmom.


2. PRZEDMIOT I ZAKRES OFERT CENOWYCH
(2.1) Warunki oferty dotyczą wyłącznie towarów i usług wymienionych w ofercie pisemnej i nie zobowiązują JM-TRONIC Sp. z o.o. do dodatkowych dostaw i usług. (2.2) Oferta JM-TRONIC Sp. z o.o. jest ważna dwa miesiące od daty jej wystawienia. (2.3) Postanowienia umowy zawartej na podstawie przyjęcia oferty nie obejmują norm, postanowień i zwyczajów, na które JM-TRONIC Sp. z o.o. nie wyraził poprzednio pisemnej zgody. (2.4) Wymiary i masy oraz inne informacje podane w instrukcjach, katalogach i informacjach technicznych mają charakter wyłącznie orientacyjny i obowiązują JM-TRONIC Sp. z o.o. tylko wtedy, gdy zostaną przez niego pisemnie potwierdzone pod rygorem nieważności. (2.5) JM-TRONIC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian dotyczących szczególnie rozmieszczenia, kształtu, koloru, rozmiarów i tworzywa towarów, przedstawionych lub opisanych w instrukcjach, katalogach, informacjach technicznych i innych drukach reklamowych.


3. WŁASNOŚĆ - POUFNOŚĆ
(3.1) Wszelkie opracowania, plany i dokumenty powierzone Kupującemu w związku ze sprzedażą towarów i usług mają charakter poufny tj. Kupujący może z nich korzystać tylko dla własnych potrzeb i nie może ich udostępniać osobom trzecim oraz jest zobowiązany zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich. (3.2) W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży, wszelkie opracowania, plany i dokumenty dostarczone Kupującemu muszą być przez niego zwrócone JM-TRONIC Sp. z o.o. wraz ze wszystkimi kopiami niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia żądania przez JM-TRONIC Sp. z o.o.


4. POLITYKA CENOWA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
(4.1) Ceny towarów i usług oferowanych przez JM-TRONIC Sp. z o.o. podane w cennikach są wyrażone w złotych polskich (PLN). (4.2) W przypadkach, gdy ceny zawarte w cennikach i ofertach wyrażone są w walutach obcych, ich równowartość w PLN zostanie określona według kursu średniego waluty krajowej w stosunku do waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski i obowiązującego na dzień wystawienia faktury. (4.3) Ceny towarów i usług oferowanych przez JM-TRONIC Sp. z o.o. wskazane w ofertach i cennikach nie uwzględniają podatku od towarów i usług (VAT) i zostaną zwiększone o obowiązującą stawkę tego podatku. (4.4) JM-TRONIC Sp. z o.o. oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług - NIP nr 952-00-02-748 i jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT. (4.5) W przypadku, gdy Kupujący jest płatnikiem faktur VAT Kupujący upoważnia JM-TRONIC Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT na towary i usługi określone w złożonym i przyjętym zamówieniu. (4.6) W przypadku opóźnienia płatności Kupujący jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości 0.2% za każdy dzień opóźnienia w zapłacie. (4.7) JM-TRONIC Sp. z o.o. dopuszcza możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia w terminie 3 dni od daty potwierdzenia przyjęcia jego do realizacji. W innym przypadku zamawiający zostanie obciążony kosztami obsługi zlecenia w wysokości do 20% jego wartości, zależnie od rodzaju zamówionych urządzeń i zaawansowania realizacji zamówienia. Powyższe nie wyłącza żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość kary umownej. (4.8) JM-TRONIC Sp. z o.o. nie dopuszcza możliwości cesji należności wynikającej z wystawionej faktury VAT na inny podmiot niż określony w potwierdzeniu zamówienia, bez wcześniejszej zgody wyrażonej na piśmie.


5. LOGISTYKA DOSTAW
(5.1) Ceny podane w ofertach obejmują opakowanie standardowe, nie podlegające zwrotowi. Każde zamówienie Kupującego dotyczące innego opakowania niż standardowe będzie powodowało obciążenie Kupującego dodatkowymi kosztami. (5.2) Transport przez JM-TRONIC Sp. z o.o. na koszt Kupującego w przypadku zamówień na kwotę netto do 100.000,-PLN, powyżej tej kwoty JM-TRONIC Sp. z o.o. pokrywa koszty transportu. (5.3) Kupujący jest zobowiązany odebrać zamówiony towar od JM-TRONIC Sp. z o.o. w miejscu i terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia, a w przypadku braku takiego wskazania odebrać towar w siedzibie JM-TRONIC Sp. z o.o., przy czym odmowa przyjęcia towaru przez Kupującego nie zwalnia go z obowiązku zapłaty. (5.4) Wydanie towaru następuje z chwilą dostarczenia towaru na adres wskazany przez Kupującego lub w siedzibie Kupującego. (5.5) Termin wydania towaru daje podstawę do wystawienia faktury VAT w tym dniu, w którym nastąpiło wydanie towaru. (5.6) JM-TRONIC Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę towaru po jego wydaniu Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie - ryzyko z tego tytułu ponosi Kupujący. (5.7) JM-TRONIC Sp. z o.o. ma prawo odstąpienia od umowy i żądania kary umownej w wysokości 20% wartości zamówienia w przypadku nie odbierania towaru przez okres dłuższy niż 45 dni. Powyższe nie wyłącza żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość kary umownej. (5.8) W przypadku, gdy JM-TRONIC Sp. z o.o. od umowy nie odstąpi, JM-TRONIC Sp. z o.o. obciąży Kupującego ceną za towar zwiększoną o koszty magazynowania i składowania towaru w wysokości 1% jego wartości netto za każdy rozpoczęty dzień magazynowania i składowania, począwszy od 14 dnia opóźnienia w odbiorze lub dostawie towaru. (5.9) Koszty i ryzyko rozładunku towarów oraz koszty organizacji rozładunku towarów ponosi wyłącznie Kupujący. (5.10) Koszty i ryzyko instalacji towarów oraz koszty organizacji instalacji towarów ponosi wyłącznie Kupujący.


6. TERMINY REALIZACJI - ODSZKODOWANIA
(6.1) Terminy realizacji zamówienia określone w ofercie podane są orientacyjnie, a dokładne terminy realizacji zamówienia muszą zostać potwierdzone pisemnie przez JM-TRONIC Sp. z o.o. (6.2) Terminy realizacji zamówienia rozpoczynają się od daty pisemnego potwierdzenia przyjęcia wszystkich warunków zamówienia przez JM-TRONIC Sp. z o.o. Zmiana typów lub parametrów technicznych zamówionych towarów i uzgodnień zamówienia może spowodować zmianę terminu realizacji. (6.3) JM-TRONIC Sp. z o.o. jest zwolniony z dotrzymania terminów realizacji zamówienia, jeżeli po przyjęciu przez niego zamówienia występują następujące okoliczności: a) Siła wyższa rozumiana jako: lokaut, strajk, epidemia, wojna, embargo, decyzje właściwych władz administracyjnych i samorządowych, pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, b) Przerwa lub opóźnienie w dostawach surowców, energii i komponentów, c) Zdarzenia z winy Kupującego, d) Zmiana przez Kupującego wcześniejszych uzgodnień oraz typów lub parametrów technicznych zamówionych towarów. (6.4) Wystąpienie okoliczności wymienionych w punkcie 6.3. powoduje zawieszenie wykonania zamówienia do czasu ustania tych okoliczności. (6.5) O podjęciu zawieszonego wykonania zamówienia JM-TRONIC Sp. z o.o. niezwłocznie powiadomi na piśmie Kupującego. (6.6) Zawieszenie wykonania zamówienia nie daje Kupującemu prawa do odszkodowania chyba, że Strony postanowią inaczej. (6.7) W przypadku niedostarczenia towaru lub niewykonania usługi w terminie, z winy JM-TRONIC Sp. z o.o., JM-TRONIC Sp. z o.o. zapłaci kary umowne w wysokości 0.02 % wartości netto nie dostarczonego towaru lub niewykonanej usługi za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 5% wartości netto tego towaru lub usługi.
Warunki handlowe JM-TRONIC Sp. z o.o


7. ZWROTY TOWARU
(7.1) JM-TRONIC Sp. z o.o. ma prawo żądać od Kupującego zwrotu całości lub części towaru, za który Kupujący nie zapłacił, niezależnie od tego w czyim posiadaniu towar ten się znajduje. (7.2) Kupujący nie może dokonać zwrotów aparatów i urządzeń bez pisemnej zgody JM-TRONIC Sp. z o.o. Jeżeli Strony dopuszczą możliwość zwrotu to należy zwrócone aparaty i urządzenia dostarczyć zapakowane w ich oryginalne opakowania i nie wskazujące śladów użytkowania. (7.3) Kupujący może dokonać zwrotów wyłącznie przed upływem 30 dni od ich daty zakupu. (7.4) Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego. (7.5) W przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacji Kupującego, JM-TRONIC Sp. z o.o. ma prawo odstąpić od umowy, a wszelkie otrzymane kwoty zaliczyć na poczet odszkodowania za powstałe z tego tytułu szkody.


8. SERWIS I GWARANCJA
(8.1) Gwarancji udziela się standardowo na okres od 12 do 36 miesięcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Okres gwarancji na dany asortyment podawany jest w ofercie i potwierdzeniu zamówienia. (8.2) W celu zachowania okresu gwarancyjnego z pkt.8.1 należy wykonać coroczny odpłatny przegląd techniczny w autoryzowanym serwisie JM-TRONIC Sp. z o.o. (8.3) Ujawnione w tym okresie wady, będą usuwane nieodpłatnie przez serwis firmy JM-TRONIC Sp. z o.o. (8.4) Podstawą do uznania reklamacji jest czytelna i zgodna ze stanem rzeczywistym karta gwarancyjna oraz nienaruszone plomby gwarancyjne. (8.5) W przypadku, gdy dokonano istotnych napraw sprzętu, gwarancja biegnie przez kolejne 12 miesięcy jednakże tylko w stosunku do części lub podzespołu wymienionego przy tej naprawie. (8.6) Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli: a) W okresie gwarancji dokonano trzech identycznych napraw, a produkt nadal wykazuje wady, które uniemożliwiają jego użytkowanie. b) Serwis JM-TRONIC Sp. z o.o. stwierdzi na piśmie, że usunięcie wad jest niemożliwe, c) Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość elementów brakujących lub uszkodzonych przez klienta, oraz koszt ich naprawy. (8.7) Gwarancją nie są objęte: uszkodzenia mechaniczne wywołane nieprawidłowym transportem lub użytkowaniem; uszkodzenia wynikłe z zalania cieczą; uszkodzenia wynikłe z dokonywanych przez klienta modyfikacji i napraw; uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego montażu; uszkodzenia wynikłe ze stosowania niewłaściwego zasilania; uszkodzenia wynikłe z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi. (8.8) Gwarancją nie objęte są czynności, do których zobowiązany jest użytkownik, co opisuje Instrukcja Obsługi. (8.9) Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta. Od decyzji serwisu JM-TRONIC Sp. z o.o., można się odwoływać do komisji reklamacyjnej JM-TRONIC Sp. z o.o. (8.10) Materiały eksploatacyjne nie są objęte gwarancją. (8.11) Zakup towaru przez klienta jest równoznaczny z przyjęciem warunków gwarancji. (8.12) Warunki gwarancji są zachowane, jeżeli Kupujący powiadomi JM-TRONIC Sp. z o.o. na piśmie o wadach niezwłocznie nie dłużej niż w ciągu 7 dni licząc od dnia ujawnienia się wady, szczegółowo opisując zakres ujawnionych wad, okoliczności ich wystąpienia oraz rodzaj urządzenia i charakter instalacji. (8.13) Kupujący zobowiązuje się ułatwić JM-TRONIC Sp. z o.o. stwierdzenie wad i podjęcie czynności w celu ich usunięcia. (8.14) Kupujący zobowiązuje się przesłać wszelkie wadliwe urządzenia lub ich wadliwe części do JM-TRONIC Sp. z o.o. chyba, że ze względu na rodzaj urządzeń naprawa musi odbyć się w miejscu instalacji urządzenia u Kupującego. (8.15) Po otrzymaniu zawiadomienia o wadach JM-TRONIC Sp. z o.o. jest zobowiązany niezwłocznie przystąpić do usuwania wad. JM-TRONIC Sp. z o.o. zobowiązany jest do usunięcia wad na własny koszt, a jeżeli nie będzie to możliwe, zastrzega sobie prawo wprowadzenia takich zmian w urządzeniach, aby po ich wprowadzeniu urządzenie spełniało wszystkie wymogi, jakie posiadało przed powstaniem wady. (8.16) W przypadku, gdy naprawa nie będzie możliwa JM-TRONIC Sp. z o.o. zobowiązuje się wymienić urządzenie na wolne od wad, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia zgłoszenia wady. (8.17) Koszty transportu urządzeń lub części naprawionych lub wymienionych w wyniku gwarancji na terenie Polski obciążają JM-TRONIC Sp. z o.o. (8.18) W przypadku naprawy w miejscu zainstalowania urządzenia, koszty podróży i pobytu pracowników serwisu JM-TRONIC Sp. z o.o. na terenie Polski pokrywa JM-TRONIC Sp. z o.o. (8.19) Części uzyskane przy naprawie w ramach gwarancji przechodzą na własność JM-TRONIC Sp. z o.o. (8.20) W przypadku nie uznania gwarancji JM-TRONIC Sp. z o.o. wystawi Kupującemu fakturę VAT obciążającą go kosztami ekspertyzy, przesyłek i innych kosztów jakie poniósł JM-TRONIC Sp. z o.o. (8.21) JM-TRONIC Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za straty Kupującego powstałe w okresie od wystąpienia wad do ich usunięcia. (8.22) JM-TRONIC Sp. z o.o. zobowiązany jest wydać kartę gwarancyjną w przypadku, gdy z takim żądaniem wystąpi Kupujący. (8.23) Odpowiedzialność JM-TRONIC Sp. z o.o. z tytułu rękojmi jest wyłączona.


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
(9.1) W przypadkach nie uregulowanych niniejszym dokumentem lub w innych postanowieniach ustalonych przez Strony na piśmie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. (9.2) Wszelkie ustne ustalenia między Stronami wiążą dopiero z chwilą potwierdzenia ich przez Strony na piśmie pod rygorem nieważności. (9.3) Sprawy sporne wynikające z umów sprzedaży, których dotyczy niniejszy dokument rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby JM-TRONIC Sp. z o.o.